English (United Kingdom)Serbian (Latin)

NOVA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJEUskoro na lageru i u prodaji nove vrste sredstava za čišćenje.  Dosadašnja sredstva za čišćenje Foam-a-coil, Clean-n-safe, Coil disifectant će biti dostupna u mirisnom i neutralnom pakovanju.

NOVA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Uskoro na lageru i u prodaji nove vrste sredstava za čišćenje.  Dosadašnja sredstva za čišćenje Foam-a-coil, Clean-n-safe, Coil disifectant će biti dostupna u mirisnom I neutralnom pakovanju.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.


TURBO KLEEN – sredstvo za čiščenje rashladnih uređaja

Turbo Kleen je je efikasno hemijsko sredstvo za čišćenje dizajnirano za upotrebu u klima uređajima i rashladnim sistemima za čišćenje cele rashladne linije kod instaliranja novog  kompresora nakon pregorevanja, ili kod prelaza na rashladno sredstvo R-410A.
Koristi jedinstvenu hemijsku mešavinu za čiščenje, kao i inovativni uređaj za ubrizgavanje koji omogućuje mehaničko ribanje koje pomaže da se ukloni ulje, mulj, uljenik i ostale nečistoće koje se mogu naći u klima uređajima ili rashladnim sistemima.

Karakteristike:
•    Uklanja ulje, mulj, ugljenik i druge nečistoće koje se nalaze unutar klima uređaja i linije rashladnog sistema
•    Čisti hemijski i mehanički
•    Sredstvo ostaje aktivno unutar sistema tokom celog procesa čiščenja
•    Čišćenje ribanjem dodatno pospešuje hemijsko čišćenje
•    Isplativ način čišćenja za višekratnu upotrebu
•    Može se koristiti na svim tipovima klima uređaja i rashladnih sistema

Pakovanje:

Turbo Kleen je dostupan u pakovanju od 473ml, 3,8 lit ili kao komplet.

Sadržaj kompleta:
•    injektor i kanister za višekratnu upotrebu
•    alat za ispiranje
•    prozirnu spojnicu(crevo)
•    hemijski rastvor od 16 oz(473 ml)

Upotreba:

Pročitajte tehnički list, sva uputstva i upozorenje na etiketi pre upotrebe.
Ne prelazite preko 3,45 bara tokom korišćenja. Preveliki pritisak u injektoru može uzrokovati eksploziju ili teške povrede.
Uvek koristite prikladan regulator pritiska dok koristite azot pod visokim pritiskom.

1.    Isključite uređaj iz struje pre servisiranja.
2.    Evakuišite sistem po industrijskim standardima koristeći dozvoljenu opremu.
3.Odvojite rashladnu liniju i/ili kompresor od jedinice klima uređaja ili rashladnog uređaja.
4. Uklonite jezgro sušača filtera kao i sigurnosne i povratne ventile na toplotnoj pumpi
5. Osigurajte da se na otvoru za ispust nalazi prikladna posuda za otpad koja se moze zatvoriti kako bi tamo odložili kontaminirano ulje i otpad.
6. Napunite Turbo-Kleen kanister za višekratnu upotrebu sa 473ml Turbo-Kleen rastvora.
7. Spojite Turbo-Kleen injektor sa Turbo-Kleen kanisterom.
8. Spojite izlazni deo injektora na sistem kako bi ga očistili koristeći priloženu plastičnu  cev. Upotrebite alat za ispiranje ako je potrebno.
9. Spojite ulaznu stranu injektora sa izvorom azota od 2,07 bara koristeći standardno crevo za punjenje.
10. Koristeći ventil za regulaciju na rezervoaru azota, raspršite Turbo-Kleen rastvor u sistem.
11. Kad je  Turbo-Kleen rastvor probio svoj put kroz sistem, skinite sva creva za punjenje sa injektora.
12. Spojite rezervoar s azotom na sistem i isperite sistem s azotom sve dok ne uklonite svu prljavštinu.
13. Ponovo spojite rashladnu liniju i kompresor sa sistemom prema industrijskim standardima kako bi evakuisali sistem i proverili da nigde ne propušta.
14. Ponovo napunite sistem i uključite ga u struju.
15.Odlaganje potrošenog rastvora za ispiranje je ekološki prihvatljivo.


Upozorenje!
Zapaljivo.
Držite van domašaja dece.
Pažljivo pročitajte uputstva na poleđini.

Sadržaj: Glikol eteri. Zapaljive pare. Može biti štetno ako se proguta ili udahne. Može uzrokovati iritaciju očiju ili kože. Držati dalje od izvora toplote, iskri i plamena dok ne prestane da se isparava. Koristite samo u dobro provetrenim prostorijama. Izbegavajte udisanje para i kontakt sa kožom, očima i odećom. Operite se nakon korišćenja.
Prva pomoć: Kod prekomernog izlaganja, potražite hitan medicinski pregled nakon pružanja prve pomoći. Oči – isperite 15 minuta čistom vodom. Koža – operite sapunom i vodom. Udisanje – idite na svež vazduh. Gutanje – ako ste pri svesti, popijte velike količine vode i ne izazivajte povraćanje.
Držite van domašaja dece.   

EXTREME

Aplikacija    kg    Extreme
Klima uređaji i rashladni sistemi
Klima uređaji i rashladni sistemi
Klima uređaji i rashladni sistemi
Klima uređaji i rashladni sistemi
Klima uređaji i rashladni sistemi
Klima uređaji i rashladni sistemi    do 0,7 kg
do 1,3 kg
do 2,7 kg
do 5,4 kg
do 8,2 kg
do 10,9 kg    12ml(0,4 oz)
30ml(1,0 oz)
42ml(1,5 oz)
60ml(2,0 oz)
84ml(3,0 oz)
120ml(4,0oz)


Šta je to?

Delotvoran proizvod za rešavanje uobičajenih problema povezanih sa malim mestima propuštanja rashladnog gasa koja se javljaju na metalnim i gumenim delovima klima uredjaja i rashladnih sistema.  

Kako deluje?

Extreme pronalazi mesto propuštanja u rashladnom uređaju i trajno ga zapečati, bez ikakve reakcije sa vlagom i kiseonikom.
Extreme zaustavlja propuštanje na mestima dimenzija do maksimalno 0,5 mm.

Prednosti:
•    trajno zaptiva propuštanja
•    kompatibilan sa svim rashladnim gasovima uključujući CFC, HFC i HCFC
•    vidljiv za sve U/V lampe
•    značajno smanjuje buku
•    ne sadrži polimere
•    idealan za preventivnu  upotrebu
•    nema opasnosti od začepljenja kompresora
•    siguran za sve delove sistema

BRILLIANT

Šta je to?

Obojeni U/V detektor propuštanja za klima uređaje i rashladne sisteme koji omogućuje brzo i precizno lociranje malih mesta propuštajna rashladnog gasa u navedenim sistemima.

Kako deluje?

Proizvod se ubrizga u klima uređaj i rashladni sistem i bilo koja U/V lampa će osvetlilti mesta propuštanja.

Prednosti
•    precizno locira mesta propuštanja rashladnog gasa u klima uređajima i rashladnim sistemima
•    bez rastvarača
•    kompatibilan sa svim rashladnim gasovima uključujući CFC, HFC i HCFC
•    vidljiv svim U/V lampama
•    idealan za preventivne svrhe
•    nema opasnosti od začepljenja A/C sistema


ICE-FREE

Šta je to?

Aditiv protiv smrzavanja koji u nekoliko minuta odledi smrznuti klima uređaj i rashladni sistem.

Kako deluje?

Hemijski veže čestice vlage u rashladnim gasovima, sprečavajući njihovo smrzavanje. Sadrži posebne komponente koje neutralizuju kiseline tako što stabilizuju mazivo.

Prednosti

•    efektivan u sistemima svih veličina
•    kompatiiblan sa svim rashladnim gasovima uključujući CFC, HFC i HCFC
•    kompatibilan sa svim mazivima
•    jednom kada se doda rashladnom sredstvu, pomeša se sa njim i cirkuliše u njemu bez menjanja svojih svojstava.
•    ne oštećuje zaptivke ni ostale unutrašnje delove rashladnog sistema
•    ne sadrži metanol
•    ne menja način rada sistema
•    ne sadrži čvrste čestice
•    spečava nastanak kiselina


Doziranje

Dodajte 3,75 ml (1/8 oz) ovog proizvoda direktno na svakih 0,45 kg rashladnog gasa u sistemu.


SUPER DRY

Šta je to?

Aditiv za dehidraciju koji sprečava nastajanje vlage u rashladnim i klima sistemima.

Kako deluje?

Sadrži posebne komponente koje pospešuju stabilnost maziva i sprečavaju nastanak vlage u rashladnim i klima sistemima.

Prednosti

•    efektivan u sistemima svih veličina
•    kompatibilan sa svim rashladnim gasovima uključujući CFC, HFC i HCFC
•    kompatibilan  sa svim mazivima
•    jednom  kada se doda rashladnom sredstvu, pomeša se sa njim i cirkuliše u njemu bez menjanja svojih svojstava
•    ne oštećuje zaptivke ni ostale unutrašnje delove rashladnog sistema
•    ne sadrži metanol
•    ne menja način rada sistema
•    ne sadrži čvrste čestice
•    sprečava nastanak kiselina


COOL – SHOT

Šta je to?

Proizvod koji omogućuje efektivniji rad klima uređaja i rashladnih sistema i tako smanjuje potrošnju energije.

Kako deluje?

Sadrži dva sintetička katalizatora i mazivno sredstvo koje omogućuje rashladnim sistemima da rade najvećom efikasnošću.

Prednosti

•    poboljšava efikasnost starijih klima uređaja i rashladnih sistema
•    vidljiv za sve U/V lampe
•    postiže 54% veću mazivost kompresorskog ulja
•    smanjuje godišnje troškove održavanja  oko 20%
•    smanjuje vibracije i buku
•    produžava životni vek sistema 20-50%

Komplet za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja - Uradi sam

Komplet je formiran i namenjen za kućnu upotrebu, za održavanje klima uređaja u domovima, pomoću metode uradi sam. Paket čine: COIL DISINFECTANT-a,  CLEAN-N-SAFE i Klima Fresh mirisni gel.